Kadra Klubu Sportowego


  • Paweł Sikora
  • Oliwia Ługowska
  • Malwina Trytek
  • Karol Kozioł
  • Kalina Trytek
  • Paulina Czaderska
  • Kamil Gromala
  • Mieszko Trytek
  • Kacper Żegota
  • Fabian Ługowski


Galeria


Dane kontaktowe


Andrzej Zaremba

a_zaremba@wp.pl

tel. 695 08 06 40Biegi Uliczne "Strzegomska Dwunastka"Data imprezy: 2012-06-30
Miasto: Strzegom

REGULAMIN BIEGU

„STRZEGOMSKA DWUNASTKA – BIEGAJMY RAZEM”
Strzegom, 30 czerwca 2012 r.

I. CEL

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy aktywności fizycznej.

Promocja Miasta i Gminy Strzegom w Polsce.

II. ORGANIZATOR

Klub Sportowy „START” Strzegom przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Miasta
i Gminy Strzegom.

III. TERMIN I MIEJSCE

Bieg główny odbędzie się 30.06.2012 r. o godz. 12:00 po ulicach Strzegomia (pętla 4 km).

Biegi młodzieżowe rozgrywane będą przed startem biegu głównego (od godz. 10.30 w parku „Strzegomskie Planty” – okolice Rynku).

Start, meta i biuro zawodów zlokalizowane będą w Rynku Strzegomia.

IV. TRASA I DYSTANS

Bieg główny – dystans 12 km dla mężczyzn (3 pętle po 4 km), 8 km dla kobiet (2 pętle po 4 km.). Trasa nie posiada atestu.

Trasa Biegu głównego: RYNEK – KOŚCIUSZKI – PROMENADA – SOSNOWA – KOŚCIUSZKI – PARKOWA – KRÓTKA – RYNEK. Nawierzchnia asfaltowa, częsciowo kostka brukowa (Rynek). Trasa oznakowana co 1 km, zabezpieczona, z ograniczonym ruchem pojazdów. Punkt odświeżania i odżywiania (woda mineralna, woda w miskach) znajdować się będzie w Rynku (4 i 8 km, meta).

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Biegu może zostać każda osoba, która do dnia 30.06.2012 r. ukończy 18 lat.

2. Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w Biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem
o zdolności do biegu na własną odpowiedzialność.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów
w dniu zawodów w godz. 9.00 – 11.30 Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem celem kontroli daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się
na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. W biegu głównym pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma CHIP, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w zawodach i sklasyfikowania
w komunikacie końcowym zawodów. Certyfikat uczestnictwa w zawodach (wraz z wynikiem, czasem oraz zdjęciem na finiszu) do pobrania ze strony
www.timepro.pl po zawodach.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani. Na trasie będzie znajdował się elektroniczny punkt kontroli czasu.

6. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych
i reklamowych.

8. Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

9. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

10. Limit czasu Biegu głównego wynosi 2 godz. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani. Zakończenie zawodów: godz. 14:30

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.timepro.pl.
Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez zawodnika formularza zgłoszenia
i wpłacenie opłaty wpisowej w wysokości 30,00 zł – wpłata w dniu zawodów.

Dla mieszkańców miasta i gminy Strzegom opłata wpisowa wynosi 10,00 zł.

W ramach opłaty wpisowej uczestnicy otrzymują: okolicznościową termoaktywną koszulkę biegową, numer startowy, napój, posiłek po biegu oraz pamiątkowy medal okolicznościowy
po ukończeniu biegu.

VII. KLASYFIKACJE

W biegu będą prowadzone klasyfikacje
- indywidualne: generalna kobiet i mężczyzn,
- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: K i M 18 (1994 – 1983), K i M 30 (1982 – 1973),
K i M 40 (1972 – 1963), K i M 50 (1962 – 1953), K i M 60 (1952 – 1943), K i M 70 (1942 i starsi),
- indywidualnie generalna K i M – mieszkańców gminy Strzegom.

Klasyfikacja indywidualna dziewcząt i chłopców w biegach towarzyszących:

Przedszkolaki (2005 i młodsze) – dystans: 100m;

Szkoła podstawowa:
- klasy I – III (2004 – 2002) – dystans: 400 m,
- klasy IV – VI (2001 – 1999) – dystans 800 m;

Gimnazja (1998 – 1996) – dystans 1600 m;

Szkoły ponadgimnazjalne – do ukończenia 18 lat życia (1995 – 1994) – dystans 2400 m.

Udział w biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny.

VIII. NAGRODY

W biegu głównym zawodnicy otrzymują nagrody:

§         za miejsca 1 – 3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn puchary i nagrody rzeczowe, jednak nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych,

§         za miejsca 1 – 3 w kategoriach wiekowych otrzymają puchary (statuetki) i nagrody rzeczowe.

Nagroda specjalna dla najstarszch uczestników w kategorii K i M.

W biegach młodzieżowych zawodnicy otrzymują nagrody:

§         za miejsca 1 – 3 otrzymają puchary (statuetki) i nagrody rzeczowe,

§         każdy zawodnik kończący bieg otrzyma słodki poczęstunek oraz napój.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania biegu.

3. Organizator zapewnia zawodnikom możliwość bezpłatnego korzystania z szatni, umywalni
i toalet.

4. W dniu biegu, w godz. 10.30 – 14:30 będzie czynny depozyt, gdzie będzie można złożyć rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

5. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu
na klatce piersiowej. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są
do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe adekwatne do danej dyscypliny.

6. Organizator Biegu zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

7. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych
na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.

8. Interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do organizatora.

 

Strzegom, dnia 03.04.2012 r.